تاريخ : سه شنبه بیست و پنجم شهریور 1393 | 21:15 | نویسنده : سلیمانپور

بنام خدای کوهساران

عملکرد هیئت کوهنوردی شهرستان مرنددر نیمه اول سال ۹۳

بنابه گزارش روابط عمو می هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی  شهرستان مرند.

جهت اطلاع همشهریان محترم و همنوردان گرامی و ........

احتراما" بدینوسیله عملکرد هیئت کوهنوردی را در طول شش ماهه اول اخیر با توجه به

 امکانات مالی بسیار  اندک که هیئت کوهنوردی در اختیار  داشت و متاسفانه طی دو

 سال گذشته هیچ مبلغی  بعنوان سرانه جهت پشبرد اهداف کوهنوردی شهرمان از هیچ

نهادی کمکی   بعمل نیآمده  ولی با همت   والای  همنوردان و عاشقان به طبیعت  این

      گردونه تا حال چرخیده  واگر خدا نیز یاری نماید  خواهد چرخید . !!!!  لذا با این حال

         گوشه ای از فعالیت جمعی،  هیئت کوهنوردی را جهت اطلاع همشهریان و 

  همنوردان گرامی و ......  بشرح ذیل اعلام میگردد.:

1-برگزاری کلاسهای کار آموزی کوهپیمایی باتوجه به درخواست گروه های کوهنوردی

   طی دو مرحله

  ۲- شرکت و معرفی عده ای از همنوردانمان  به تعداد ۱۲ نفر در کلاسهای  برف و یخ

   ۳- سازمان دهی گروه های کوه نوردی

    ۴- ارائه برنامه های صعود توسط گروه های کوهنوردی به هیئت و گزارش اجرای نحوه

      آنها

     ۵- صعود های گروه های کوهنوردی با همکاری هیئت در طول ششماه اول سال با 

     برنامه  ریزی صعود های درون شهری و درون استانی و خارج استانی و برون مرزی

         با همکاری هیئت،و یاد آوری میگردد که :

        صعود های محدوده شهر مرند و استان  شامل کوه های ( سلسله جبال میشوو ، 

        کمچی  سلطان جهانگیر زنوز، کمتال ، سهند ، بز غوش سراب ، گئچی قیران اهر ،

        اوگئوز داغی مهربان و ...

      صعود های خارج استانی شامل کوه های ( ساوالان ، دماوند، اشترانکوه، علم کوه ،

       اورین خوی ،  الوند، دالامپر، شیر کوه و ...

      ۶- اعزام سه تیم  ۴نفره در طول تابستان به کشو های ترکیه و جمهوری آذر بایجان

     جهت صعود به آغری داغ ( آرارات) و شاه داغی ( با با داغی ) باکو با هزینه های

          شخصی  خود همنوردان

        ۷- بررسی و نظارت به برنامه های اجرا شده توسط گروه ها

        ۸- سنگنوردی داخل سالن باز متاسفانه بعلت نبوده بودجه و طی سه سال

       مکاتبات هیئت با اداره ورزش و هیئت استان جهت خرید وسایل مورد نیاز از جمله

        طناب ، کارابین،  صندل و  با اداره ورزش و هیئت استان جهت خرید وسایل مورد 

     نیازبا اداره ورزش و هیئت استان جهت خرید وسایل مورد نیاز اکثر وسایل موجود

     بعلت  استفاده در طول یازده سال عمر خود را کرده اند. و فعلا" با احتیاط دوستان 

 استفاده میکنند ما  هنوز موفق به خرید وسایل مورد اشاره نشده ایم و دوستان ما  

  غیرت  تمام این ورزش با شورو هیجانی که داشت تنها توانسته اند از حالت مرگ

  نجات  دهند .و که جای بسی تاسف است!! از این همه بی مهری به ورزش

    جوانانمان......؟؟  و این بود خلاصه ای از فعالیت کوهنوردی مرند . در نیمه سال اول

    به هر حال   تمامی  این فعالیت ها  را مدیون  تمامی دوستان ، کوهنوردان خیر 

     و اعضاء هیئت  شهرمان میدانم واز همه آنها تشکر میکنم ودر آخر از تمامی دوستان

      و همنوردانم عذر خواهی  میکنم که نه توانستیم بیش از اینتلاش کنیم چون وسع

       و توانمان  در این حد  بود و بس!!!!!!

                                                   با تشکر سلیماپور

                          خادم هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان مرند

تاريخ : جمعه بیست و یکم شهریور 1393 | 21:0 | نویسنده : سلیمانپور

                                  ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ تمرین برای کوهنوردیﭼﻴﺴﺖ؟

                                                                  

         ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ, ﮐﻮهﻨﻮردﯼ اﺳﺖ”اﯾﻦ ﯾﮏ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻠﯽ

         ﻗﺪﯾﻤﯽا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﮐﻮهﻨﻮردان راﯾﺞ اﺳﺖو ﺧﻴﻠﯽ از ﺁﻧﻬﺎ از اﯾﻦ ﻣﺜﻞ

       ﺑﻌﻨﻮان دﺳﺘﺎوﯾﺰﯼ ﺑﺮاﯼ ﻓﺮار اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ ﮐﻮه نوردی
        اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﻴﮑﻨﻨﺪ.

      در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ” ﺁﯾﺎ ﮐﻮه نوردی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮاﯼ ﮐﻮهنوردی

          اﺳﺖ”   اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دادﻩ ﺷﻮد ﮐﻪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ

         هﺪف ﻣﺎ از ﺗﻤﺮﯾﻦ دارد

               دو ﺷﻴﻮﻩ ﺗﻤﺮﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﮐﻮه نوردی ﺑﮑﺎر ﺑﺮد :
      ۱-
در ﻃﯽ دورﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎﯼ ﻓﻨﯽ و ذهﻨﯽ ﮐﻮه نوردی ﮐﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ

        ﺷﺨﺺ در ﺷﺮاﺋﻂ واﻗﻌﯽ ﮐﻮه نوردی ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد , ﺗﻨﻬﺎ راﻩ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮاﯼ

           ﺗﻤﺮﯾﻦ , کوه نوردی است   
      ٢- ﺑﺮاﯼ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯼ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ(ﻣﺜﻼ” ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ

       ﮔﻴﺮﻩهایﺳﻨﮕﻨﻮردﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت زﯾﺎد ﻧﻴﺎز دارد, اﻓﺰاﯾﺶﻗﺪرت بالا تنه و.

    ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ و هﺪﻓﻤﻨﺪﯼ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ در کنار

     ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ  ﮐﻮهﻨﻮردﯼ باید قرار گیرد

       اهﺪاف و هﻤﭽﻨﻴﻦ روش اﺟﺮاﯼ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ

     ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯼ زﯾﺎدﯼ دارﻧﺪ. ﺑﺮاﯼ ﻣﺜﺎل در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ

      ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدﯼ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎ شود

      ﺑﺮ ﻋﻀﻼت ﺧﻮد وارد ﻧﮑﻨﻴﻢ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﻣﺎن ﺑﻪ هدفی

          ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺻﻌﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻴﻢ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻮﻟﺪر

           را ﺗﺎپ ﮐﻨﻴﻢ .ﺑﺮﻋﮑﺲﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم 

       ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ﺑﺪﻧﯽ ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ

         ﻻزم را ﺑﺮ ﻋﻀﻼت وارد ﻧﻤﻮدﻩ  ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ

           ﺑﺮﺳﺪ و در ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﯾﺪ  ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦفعالیت ها

        ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺮﺳﻴﺪ. ﺑﻄﻮر

        ﺧﻼﺻﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﺪ ﮐﻪ فشار

       زﯾﺎدﯼ ﺑﺮ ﻋﻀﻼﺗﺘﺎن وارد ﻧﺸﻮد وﻟﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﺷﻤﺎ دﻗﻴﻘﺎ”

      ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﻦ هﺴﺘﻴﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﻘﺪر ﻓﺸﺎر وارد ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﻴﻬﺎﯾﺘﺎن

       ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼﺗﺘﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎرهﺎﯼ واردﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺳﻴﺪ.
     

         ﯾﮏ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﯼ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ و ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ

       ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻤﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻴﺮﻩ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻨﻮردﯼ اﺳﺖ.

         در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ, ﺻﺨﺮﻩ و ﯾﺎ دﯾﻮارﻩ اﯼ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺻﻌﻮد

          ﺁﻧﺮا دارﯾﺪ اﻧﻮاع ﮔﻴﺮﻩ هﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻞ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮع را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ

        ﻗﺮار ﻣﯽ دهﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد ﺧﻮد را ﺑﻪ

        ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻴﺮﻩ هﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺷﻤﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ ﻋﻮض ﮐﻨﻴﺪ. در

        ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﺿﻌﻴﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮏ ﻧﻮع ﮔﻴﺮﻩ ﺧﺎص را ﺑﺘﻮان ﺑﻪ

       ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار داد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻴﺮﻩ هﺎﯼ

       ﺧﺎص ﺳﻨﮕﻨﻮردﯼ(ﻣﺜﻞ ﮔﻴﺮ هﺎﯼ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ,ﻧﻴﺸﮕﻮﻧﯽ و … ) ﺑﻪ

       ﮐﻨﺪﯼ رﺷﺪ ﺧﻮاهﺪ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﻔﻬﻤﻴﺪ

      ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻓﺼﻞ ﺳﻨﮕﻨﻮردﯼ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﻋﻀﻼﺗﺘﺎن رﺷﺪ

    زﯾﺎدﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ﻗﺪرﺗﯽ ﺷﻤﺎ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻴﺮﻩ هﺎ رﺷﺪ اﻧﺪﮐﯽ

     ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻨﻮع و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﮔﻴﺮﻩ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻨﻮردﯼ

      ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶﺗﻮان اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﻮد اﻣﺎ اﯾﻦ روش راهﮑﺎر

      ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاﯼ اﻓﺰاﯾﺶﻗﺪرت ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺴﺖ.

    ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﻴﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﮔﻴﺮﻩ ﺧﺎص

      را ﺑﻌﻨﻮان هﺪف در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮ روﯼ ﺁن ﺗﺎ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ

      ﺗﻮاﻧﺘﺎن ﺗﻼشﮐﻨﻴﺪ. اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺁﺧﺮ , ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻩ ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﺧﯽ 

     ﮐﻮهﻨﻮردان اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ

     ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . ﻣﺜﻼ” ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ وزن دارد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ

     تمرینات اﯾﺮوﺑﻴﮏ ﺑﭙﺮدازد (,اﻟﺒﺘﻪ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ

         اﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت وﯾﮋﻩ ورزﺷﯽ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﮐﻮهﻨﻮردﯼ
    

        ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ارﺟﺢ اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوﻩ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ از ﺁﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ

     اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاﯼ اﻧﺠﺎمﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎﯼ ورزﺷﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ(ﻣﺜﻼ” ﻗﺎدرﻧﻴﺴﺘﻨﺪ

      ﭼﻨﺪ ﺑﺎرﻓﻴﮑﺲ, ﺣﺮﮐﺖ دراز و ﻧﺸﺴﺖ و .. را اﻧﺠﺎم دهﻨﺪ) ﻣﻌﻘﻮﻟﺘﺮ اﺳﺖ

       ﮐﻪ ﯾﮏ دورﻩ زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﻨﻈﻢ و ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ وزﻧﻪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ

     ﺗﺎ ﺷﺮاﺋﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﺳﭙﺲﺗﻤﺮﯾﻨﺎت

     ﺧﺎص ورزﺷﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻄﻮر

       ﺟﺪﯼ ﻗﺼﺪ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﮐﻮهﻨﻮردﯾﺘﺎن را دارﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ که

        ﮐﻮه نوردی ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﮐﻮهﻨﻮردﯼ اﺳﺖ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﻴﺪ همچنین ﻧﺒﺎﯾﺪ

      ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻠﻬﺎﯼ راﯾﺞ و هﻤﭽﻨﻴﻦ راﻩ و روﺷﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﻮهﻨﻮردان ﺑﺪان

      ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﻴﺪ. ﺑﺮاﯼ ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻬﺎرت و

     ﺁﻣﺎدﮔﯽ  ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﻧﺶروﺷﻬﺎﯼ ﺗﻤﺮﯾﻨﯽ ﻣﮑﻤﻞ کوه نوردی

      ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪﻩ و ﺁﻧﺮا ﺑﮑﺎر ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ.

 

          منابع : http://www.mountainzone.com/ . http://www.hamtanabeman.blogspot.com/

               مترجم : مهدی فرهادی

                              ***************************

                               تغذيه در کوه : چی بخوریم بهتره ؟

sports-nutrition_main-e1306538321501

                           مصرف آب و مايعات

     آب مهمترين مايع حيات، در يک برنامه کوهنوردي هم نقش اساسي را بازي مي کند. در

 حالت عادي يک انسان به طور متوسط بين 1 تا 4/1 ليتر آب در شبانه روز مصرف مي کند

   اما در يک برنامه کوهنوردي که بدن دائم در حال فعاليت و عرق کردن است، بدن به 3 ليتر

             آب   احتياج دارد. (مصرف آب در مورد اشخاص مختلف متفاوت است)

    کساني که بيشتر عرق مي کنند، ممکن است بيشتر از يک فرد عادي به آب احتياج

داشته  باشند، اين افراد ممکن است 4 تا 5 ليتر آب مصرف کنند.در طول يک برنامه بهتر

             است که در هر استراحت به طور دائم مقداري آب بنوشيم تا اينکه هر چند ساعت

             يکبار آب  زيادي مصرف کنيم

              حتي اگر احساس تشنگي هم نمي کنيد، بهتر است که آب بنوشد. هيچگاه ترس

             و واهمه اي از نوشيدن زياد آب نداشته باشيد چون بدن به طور طبيعي مازاد آب را

                دفع خواهد کرد

متأسفانه تشنگي علامت خوب و درستي در مورد احتياج بدن به آب نيست. ممکن

            است که بدن به آب احتياج داشته باشد ولي ما احساس تشنگي نکنيم، این مسئله

            به خصوص در صعودهاي زمستاني مشهود است. بارها ديده شده که در برنامه هاي

               زمستاني افرادي هستند که حتي آب همراه خود نمي آوردند و تحت عنوان اين که

                 هوا سرد است و عرق  نمي کنيم، آبي نمي نوشند.

فراموش نکنيد که اگر کمبود آب بدن، معادل 3 درصد وزن ما باشد، قدرت تشخيص

                  و هوش و حواس ما رو به تحليل مي رود و زماني که معادل 10 درصد وزن ماباشد

                  خطري جدي براي سلامتي و زندگي ماست

                (در اين حالت ممکن است ادامه کمبود آب به مرگ منتهي شود)

با MyCuppa قهوه و چای حرفه ای درست کنید

           نوشيدني ها مانند چاي و قهوه با وجود آن که خود حاوي آب هستند اما به عنوان

         جايگزين آب توصيه نمي شوند چرا که همين نوشيدني ها نقش مهمي در دفع آب بدن

          دارند.در تابستان در مسيرهاي کوهنوردي، چرا گاه ها و گوسفند سراهاي زیادی وجود

         دارند.هنگام تهيه آب دقت کنيد که آيا آبي که براي نوشيدن بر مي داريد در نزديکي

           محل چرا گوسفندان قرار دارد و دام از آن آب مي نوشد يا نه؟چنانچه شک و ترديدي

           در اين مورد وجود دارد، بهتر است که راه را کمي ادامه داده و از جاي مطمئن تري

           آب برداريد. گفتني است که در صورت آلوده بودن آب، خطر ابتلا به بيماريهاي روده اي

         و انگلي وجود دارد. آب را مي توان در بطري هاي نوشابه حمل و استفاده نمود و بايد

           مواظب بود که در هنگام بازگشت، اين بطريها در طبيعت رها نشوند.

                              طرز ساختن نوشابه انرژي زا

           با از دست رفتن نمک بدن بر اثر تعرق، تعادل يوني بدن هم به هم مي خورد. از

            طرفي فعاليت کوهنوردي، قند خون را هم پايين مي آورد. جهت بالا بردن قند خون

           و جايگزين کردن نمک از دست رفته مي توانيم يک نوشيدني دست ساز درست کنيم

         که از جهت مزه شايد چندان جالب نباشد اما جبران کمبود قند و نمک بدن را مي کند.

          به يک ليتر آب مقدار 25 گرم شکر (معادل يک قاشق غذاخوري يا 15 حبه قند) و 2 گرم

            نمک اضافه کنيد و هم بزنيد و در طول برنامه از آن استفاده کنيد.

                                      تغذيه و آب در برنامه هاي کوهنوردي

           در کوهنوردي تهيه و مصرف غذا و آب مسئله بسيار مهمي را تشکيل مي دهد.

          اصطلاح  معروفي است که مي گويد: ما زنده ايم به غذايي که مي خوريم به همين

          دليل ما بايد بدانيم، چه مواردي را قبل و در طول برنامه بايد استفاده نماييم

          و مقدار هر کدام از آنها،  چقدر بايد باشد و تأثير هر کدام از اين مواد بر روي

            بدن ما چگونه است؟

          متأسفانه حجم کم کوله پشتي و توان و بنيه محدود ما اجازه نمي دهند که همه مواد

          غذايي را که در زندگي روزمره استفاده مي نماييم با خود به کوه ببريم، بنابراين

            شناخت ما از مواد غذايي و اين که چه موادي را مصرف يا با خود به کوه ببريم،

             نکته بسيار مهمي است.

         انرژي اي که ماهيچه ها از آن استفاده مي کنند به شکل چربي و هيدراتهاي کربن

         مي باشد. هيدراتهاي کربن پس از ذخيره شدن در بدن براي يک فعاليت 2 تا 3

        ساعت کافي هستند و بعد از آن ذخيره چربي مي باشد که سوخت لازم را براي بدن

      تأمين مي کند. در يک کار معمولي هيدراتهاي کربن و چربي به طور مساوي مورد استفاده

         قرار مي گيرند. در زمستان بدن ما به چربي بيشتري احتياج دارد چرا که بخشي از آن

         بايد صرف توليد گرما بشود. در يک برنامه کوهنوردي تقريباً همه چربي اي که از طريق

       خوردن کره يا سرخ کردن نيمرو و يا ماهي جذب بدن مي شود، صرف سوخت و ساز

          بدن  مي شود.

                           مصرف کالري بدن

            در زندگي روزمره مصرف انرژي براي يک زن که به کار دفتري مشغول است 1800 تا

        ۲۰۰۰ کالري و براي يک مرد 2000 تا 2400 کيلوکالري مي باشد اما براي يک برنامه عادي

           کوهنوردي همراه با کوله کشي، روزانه مقدار 4000 کيلوکالري مورد احتياج است.

           فراموش نکنيد که مصرف انرژي با تغيير ارتفاع، وزن کوله پشتي، وزن و بنيه کوهنورد 

          و طول  مدت  کوه پيمايي رابطه دارد. هرگاه برنامه کمي فشرده و سنگين تر شود،

          ممکن است که بدن   به 5000 تا 6000 کيلوکالري و حتي در بعضي مواقع به 8000 تا

            تا 10000 کيلوکالريانرژي احتياج داشته باشد. براي ما غيرممکن است که بتوانيم

              اين مقدار انرژي را در عرض يک روز به بدن برسانيم. در اينگونه موارد بايد مقداري

               غذاي اضافي در روز قبل  از برنامه، هنگام ناهار يا شام صرف کرد و بهتر است که ا

                اين غذاها داراي مقدار زياديهيدراتهاي کربن باشند مثل ماکاروني، سيب زميني،

                برنج و…

          بر عکس  کساني که سعي مي کنند در روز اجراي برنامه صبحانه زيادي بخورند، نه

          تنها درست نيست، بلکه اين کار باعث خستگي و سنگين شدن بدن در طول برنامه

           مي شود، علاوه بر اين 15 ساعت طول مي کشد تا بدن انرژي را در ماهيچه ها ذخيره

          کند. اين بدين معني است که چيزي که ما در طول روز مي خوريم، بايد وقت کافي

          جهت جذب شدن در ماهيچه ها را داشته باشد. بعضي ها صبحانه را مهمترين غذا در

         طول برنامه مي دانند اما نظريه غالب، شام را غذاي مهم و عمده مي داند. اصولاً از 3

          وعده غذاي روزانه به نظر عده اي بايد صبحانه 50 درصد ، ناهار30 درصد و شام 20

          در صد  را تشکيل بدهند، عده اي ديگر معتقدند که صبحانه 20درصد ، ناهار30 درصد

            و شام 50 درصد نسبت صحيح تري است

    

                                  مواد سوخت و ساز بدن

          مشخصات هر کدام از مواد غذايي مورد احتياج بدن و اين که آنها در چه موادي يافت 

            مي شوند به شرح زير است:

           هيدارتهاي کربن: مهمترين سوخت و ساز بدن براي حرکتهاي سريع و کوتاه مدت که

          به صورت گليکوژن در ماهيچه ها ذخيره مي شوند و در ماکاروني، برنج، نان، نخود ،

          لوبيا، سيب زميني، خشکبار، و ميوه يافت مي شوند.

          هرگاه مقدار هيدراتهاي کربن مصرف شده به وسيله مواد غذايي جديد جايگزين

         نشوند، ذخيره هيدراتهاي کربن تمام مي شود و ماهيچه ها قابليت و کارآيي خود را از

         دست مي دهند. در اين حالت مقدار قند خون هم کاهش مي يابد که اين عمل

          خستگي  و سردرد را با خود به همراه دارد.

           نوع ديگري از هيدراتهاي کربن به هيدارتهاي کربن سريع مشهور هستند که در

           شکلات، کشمش، آب نبات، خرما، مواد قندي، و نان  سفيد يافت مي شوند. اين

           دسته از هيدراتهاي کربن خيلي سريع جذب خون مي شوند و مقدار قند خون را بالا

          مي برند. قند خون يکي از مهمترين مواد مورد احتياج بدن براي کار کردن سيستم

          اعصاب و مغز است. انرژي اي که سيستم اعصاب و مغز ما احتياج دارند، فقط در قند

           خون وجود دارد.

           پايين رفتن قند خون از يک ميزان مشخص باعث پديد آمدن بيماري هيپوگِلسمي

         مي شود که علائم آن خستگي، سردرد و گرسنگي است. ادامه کمبود قند خون باعث

        مي شود که مغز انسان به درستي عمل نکند و ممکن است که در اين حالت انسان  

       تصميمهاي غيرعقلاني بگيرد. گفتني است که اگر اين حالت با سرمازدگي توام باشد،

         عواقب بسيار وخيمي را به دنبال خواهد داشت.

              چربي: چربي از سوخت و سازهاي مهم بدن است که در دراز مدت و آهسته 

            تبدیل به انرژي مي شود. در يک برنامه دراز مدت اين   چربي ها هستند که انرژي

           عمده را به بدن مي رسانند. يک گرم چربي مقدار 9 کيلو کالري و يک گرم هيدرات

            کربن 4 کيلوکالري انرژي توليد مي کنند. براي آنکه چربي در بدن مورد سوخت و ساز

          قرا بگيرد، بايد مقدار مناسبي از آن قبلاً از طريق غذا جذب بدن شده باشد. 20 تا 30

             درصد انرژي مصرفي ما بايد از محل چربي بدن تأمين شود.

              در يک روز برنامه که 4000 کيلوکالري انرژي مصرف مي شود، 800 تا 1200 کيلو

             کالري آن از طريق چربي تأمين مي شود که اين موضوع به اين معني است که 90 تا

              133 گرم چربي بدن ما مورد استفاده قرار گرفته است. بزرگترين ذخيره بدن ما چربي

              مي باشد و اغلب ما 10 تا 15 کيلوچربي در بدن خود داريم. براي کساني که اضافه

            وزن دارند، کوهنوردي موقعيت خوبي است تا وزن خود را کم نمايند. اين افراد با

         مصرف روزانه 1000 تا 1500 کيلوکالري کمتر مي توانند در عرض 5 تا 6 روز يک کيلوگرم

          از چربي خود را آب نمايند. چربي در شير، گوشت، خشکبار، ماهي، روغن نباتي،

           روغن زيتون، نارگيل، گردو و مواد لبنياتي موجود است.

                 پروتئين: پروتئين سنگ بناي ساختمان بدن مي باشد که در ضمن انرژي زا

             نيز هست. پروتئين در گوشت، ماهي ، تخم مغز، و شير موجود است. پروتئين

           سوخت  و سازي هيدراتهاي کربن ندارد و فقط هنگامي که به ما گرسنگي دست

            مي دهد، بدن  آن را به انرژي تبديل مي کند.

              

                      نمونه اي از مقدار انرژي در مواد مختل

                             * آب، چاي، قهوه صفر کيلوکالري

                           *100 گرم نان سبوس دار 300 کيلوکالري

                           *100 گرم پنير 17درصد چربي 295 کيلوکالري

                           *100 گرم ماکاروني 370 کيلوکالري

                            *100 گرم سوسيس 260 کيلوکالري

                            *100 گرم شکلات 576 کيلوکالري

                         2۰۰  گرم عسل 337 کيلوکالري

                        *100 گرم قيسي خشک 247 کيلوکالري

                         *100 گرم شکر 400 کيلوکالري

                        *100 گرم بيسکويت کرم دار 480 کيلوکالري

                          *100 گرم کره 710 کيلوکالري

                          *100 گرم برنج 180 کيلوکالري

                          *100 گرم خشکبار 290 کيلوکالري

                          *100 گرم کشمش 289 کيلوکالري

                         *100 گرم آلوي خشک 266 کيلوکالري

                         *100 گرم گوشت گاو 160 کيلوکالري

 

                 منبع: کتاب آموزش کوه پيمايي و کوهنوردي از مقدماتي تا پيشرفتهتاريخ : چهارشنبه نوزدهم شهریور 1393 | 22:51 | نویسنده : سلیمانپور

همنورد عزیز سلام

به وب مرند کوه  خوش آمدید 

ممنونم که با درج نظرات و انتقادات و پیشنهادات خود ما را در

بهبود کمی و کیفی مطالب کمک میکنید

و همنورد بزرگوارم در صورت تمایل لطفا" مطالب را به آدرس ذیل ارسال فرمایید

Mohammad_araz32@yahoo.com

                Mohammadaraz32@gmail.com                            

بسیار ممنونم که هیچ وقت ما را فراموش نمیکنید

مدیریت وبلاگ

******************************************************

اطلاعيه تدوين برنامه هاي ششماهه دوم 1393

  به اطلاع همنوردان ودوستان گرامی ميرساندكه

برنامه هاي پيشنهادي ششماهه دوم خودرا تاآخرشهريور 93

به آدرس ايميل گروه  Mohammad_araz32@yahoo.com ويا

از هر طريقي كه ميتوانيد (نامه ، تلفن ، پيامك ) به دست ما برسانيد.

طبق روال هرسال پیش از پایان شهريور 

برنامه ششماهه دوم سال93 تهيه وتدوين مي گردد

لذا لازم وضروری است که تمامی همنوردان ودوستان

در این برنامه ریزی همراه باشندتا بتوانیم

برنامه های قابل اجرا و پرباري را تهیه نمائیم

از كليه همنوردان ودوستان تقاضا ميشود برنامه هاي پيشنهادي

را با اطلاعات كامل از منطقه همراه با عكس ارسال نمايند

 

باسپاس گروه کوهنوردی آراز مرند

 

 تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور 1393 | 23:25 | نویسنده : سلیمانپور
صعود دلاوران و کوه مردان مرندی بر قله های آغری داغ کشور ترکیه به ارتفاع ۵۱۳۷ متری

و شاه داغی ( بابا داغی ) کشور جمهوری آذربایجان به ارتفاع ۴۳۰۰ متری را بر جامعه ی

ورزش کوه نوردی ، خصوصا" خانواده ی محترمشان تبریک عرض می نماییم

اسامی تیم صعود کننده بر آغری داغ کشور ترکیه

آقایان: پرویز امید فر ، محمد رضا فرجپور ، مهدی علیزاده ،اسماعیل مشهد خواه ،

محمد رضا امید فر

 

قله آغری داغ کشور ترکیه در شهریور ماه سال ۹۳

نمایی از آغری داغ

اعضاء تیم کوهنوردی مرند

تیم در حال استراحت

 پرویز امید فر دلاور مرد  ۷۰ ساله مرندی  بر فراز قله آغری داغ ترکیه

شایان ذکر است کلیه هزینه های صعود تیم بر  قله آغری داغ ترکیه به عهده اعضاء تیم بوده

******************

اسامی تیم صعود کننده بر قله شاه داغ کشور جمهوری آذربایجان آقایان:

 محمد علی حسین پور اقدم ، علیرضا حق ستان ، روح اله ملکی

شاه داغی باکو

 

اداره ورزش و جوانان ـ هیئت کوه نوردی و صعوئ های ورزشی شهر ستان مرند

 تاريخ : سه شنبه چهارم شهریور 1393 | 12:2 | نویسنده : سلیمانپور
بنابه گزارش روابط عمومی هیئت کوهنوردی و صعود های ورزشی شهرستان مرند

تیم اعزامی هیئت کوه نوردی به کشور  ترکیه جهت صعود بر قله آغری  داغ به ارتفاع ۵۱۳۷ متر

  طی تماس تلفنی گروه در تاریخ ۴/۶/۹۳ ساعت ۵/۱۱ صبح  به وقت ترکیه قله را فتح کردند

اسامی همنوردان در تیم ، عبارتند از : آقایان پرویز امید فر ، محمد رضا امید فر ، محمد رضا

فرجپور ، مهدی علیزاده ، اسماعیل مشهد خواه می باشند . هیئت کوهنوردی برای تک تک

آنان آرزوی سلامتی دارد

 

 تاريخ : دوشنبه سوم شهریور 1393 | 9:16 | نویسنده : سلیمانپور
هیئت کوهنوردی با همکاری اداره ورزش و اداراه کار، یک صعودی به قله ی شا ه داغی باکو 

 در جمهوری آذربایجان به ارتفاع ۴۲۵۰ متری را در سوم  شهریور ماه   ساعت ۵/۷ صبح به  

 مناسبت   هفته دولت  با بدرقه فرماندار ویژه مرند و معاونین آن و به همراهی روسای   

   اداره ورزش و جوانان،اداره  کار و امور اجتماعی و هیئت کوه نوردی و صعود های ورزشی

 شهرستان  مرند که در محل  فرمانداری برگزار گردید. استارت خورد . و شایان ذکر است

که این صعود با پیام صلح دوستی کوهنوردان برای هر دو کشور آذربایجان و ارمنستان

به همراه  داشته اند. و یاد آوری میگردد در این تیم ۳ نفره همنوردنمان آقایان :

محمدعلی پور اقدم ، علیرضا حق ستان ، و روح اله ملکی شرکت دارند

هیئت کوه نوردی  آرزوی موفقیت ، سلامتی برای تک تک همنوردانمان را از خدای منان

          خواستار است

و اما چند مطلبی در مورد کوه شاه داغ :

کوه شاداغی { بابا داغی )ارتفاع ۴۲۵۰ متر

نام قله : بابا داغی

ارتفاع : ۴۲۵۰  

نوع برنامه: کوهنوردی معمولی  

درجه سختی : ساده

مسیر حرکت:

مرند>> مرز آذربایجان>> باکو >> قوسار >> دهکده لازا>> پای کوه شاه داغ باکو

مسافت تقریبی از مرند تا پای کوه:

از مرند تا مرز ۲۰۰ کیلو متر از مرز تا باکو ۲۰۰ کیلومتر از باکو تا رایون قوسار ۲۰۰کیلومتر از قوسار

تا دهکده لازا  ۳۸ کیلومتر و از لازا تا پای کوه حدوا" ۱۰ کیلومتر می باشد. 

 برترین ها: آذربایجان، یک کشور اسلامی در جمهوری سابق شوروی در کنار دریای خزر است.  این کشور منبع غنی نفت است. آذربایجان در طول تاریخ این کشور یکی از بهترین مسیرها برای عبور از شرق به غرب بوده است. این کشور جزوی از امپراطوری های مختلف همچون روسیه، ترکیه و ایران بوده و در سال 1991 میلادی پس از فروپاشی شوروی، به یک جمهوری مستقل تبدیل شده است.


این کشور سرسبز جذابیت های بسیاری دارد و بیشترین جاذبه های آن در پایتخت آن یعنی باکو جمع شده اند.

•    مساحت: 86,600 کیلومتر مربع

•    جمعیت: 8.2 میلیون نفر

•    پایتخت: باکو

جاذبه های گردشگری


بِش بارماک داغی (Beshbarmaq Dag)

«بش بارماک داغی» به معنای «کوه پنج انگشت» یکی از جاذبه های طبیعی آذربایجان است و حدود 520 متر بالاتر از سطح دریا واقع شده است. این کوه یکی از مکانهای مقدس اذربایجان نیز هست و برای آذربایجانی ها ارزش بسیاری دارد.ایچری شِهِر (Içeri Seher)

شهر ایچری در واقع شهر باستانی باکو است که با دیواری محصور شده است. این بافت قدیمی را با نام «ارگ باکو» نیز می شناسند. این شهر در دوران پارینه سنگی ساخته شده است. خیابان ها باریک، کاخ های قدیمی و مسجدهای گوناگون با معماری های زیبا و جذاب از جمله دیدنی های ایچری شِهِر هستند. ارگ باکو در سال 2000 میلادی در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد.ایچری شِهِر دو کاروان سرا، 3 چشمه آب و 23 محله دارد و مشهورترین جاذبه آن قلعه دختر است.

 لاهیج (Lahic)

لاهیج یکی ار روستاهای باکو است و در دامنه های جنوبی قفقاز واقع شده است. این روستا با کمتر از یکهزار نفر جمعیت، گویش فارسی-تاتی دارند و بیشترین شهرت آن برای صنعت مسگری و صنایع مسی زیبای آن است. قالی های این روستا نیز شهرت بسیاری دارند. معماری فوق العاده بازار این روستا، مناظر طبیعی خیره کننده و چشم انداز کوهستان لحظه هایی مملو از آرامش را برای گردشگران رقم می زنند.قلعه دختر (Maiden's Tower)

برای رسیدن به بالای برج دختر باید پله های مارپیچ را طی کنید تا از بالای آن نمای 360 درجه از شهر را ببینید. این قلعه که به زبان ترکی «قیز قله‌سی» گفته می شود، 29.5 متر طول، 16 متر عرض و 6 طبقه دارد. جالب است که در گذشته این قلعه نیایشگاه آناهیتا و زرتشتی ها بوده است. این برج جزو میراث جهانی یونسکو است.قوباستان (Qobustan)

قوباستان کوه آتشفشانی عجیبی است که می توان انواع حجاری های روی سنگ عصر سنگ و برنز را روی آنها مشاهده کرد. این کوه نیز از دیگر جاذبه های شهر باکو است.شکی (Sheki)

شهر شکی یکی از زیباترین روستاهای آذربایجان است که در دل کوه واقع شده است. این شهر مملو از مساجد و کاروانسراهای زیبا است که همه به قرن 18 میلادی تعلق دارند. این شهر حدود 63 هزار نفر جمعیت دارد و شمال غربی باکو واقع شده است.ارگ قدیمی باکو (Walled City of Baku )

این ارگ در ساحل غربی دریای خزر واقع شده است و جزو میراث جهانی یونسکو به شمار می رود. در این شهر قدیمی محصور شده در دیوارها می توانید کاخ شیروان شاه و قلعه دختر را ببینید. این ارگ را با نام ایچری شهر نیز می شناسند و از زمان پاره سنگی تاکنون محل زندگی انسان ها و قومیت های مختلف همچون ساسانی، زرتشتی، شیروانی، ایرانی، عربی، عثمانی و روسی بوده است.

راهنمای سفر به جمهوری آذربایجان

قصر شیروان شاه در قرن 12 میلادی توسط سلسله شیروانی ساخته شده است که پس از زلزله در شاماخا، پایتخت خود را با باکو منتقل کردند.

خینالیق (Khinalug)


خینالیق یک روستای کوهستانی دورافتاده در شمال شرقی آذربایجان است. اهالی این روستا به زبان خینالیق و ترکی آذربایجانی حرف می زنند و در آنجا آثار بسیاری از ایرانی های زرتشتی را میتوان مشاهده کرد. حدود یکهزار تات در این روستا زندگی می کنند و این روستا مملو از هندوها و بوداییان است.یانار داغ (Yanar Dag)

یانار داغ به معنای کوه سوزان همان طور که از نامش پیداست کوهی است که دایم در حال سوختن است. این کوه در فاصله کمی از باکو واقع شده است و حدود 10 متر از آن به طور شبانه روز  در حال سوختن و شعله ور بودن است دلیل این آتش وجود گاز طبیعی در دل کوه است. در نزدیکی این کوه یک چایخانه سنتی قرار دارد که غروب ها می توان در آنجا نشست و منظره کوه را تماشا کرد.
آیین زرتشتی

در آتشگاه سوراخانی می توانید از نزدیک شاهد آیین زردشتی باشید. این معبد توسط زرتشتیان ایرانی که در قرن 18 میلادی باکو زندگی می کردند ساخته شده است و هنوز هم هر از گاهی رقص های مذهبی در آن انجام می شود. این آتشگاه تشکیل شده از یک حیاط است که با خانه های روحانیون زرتشتی محاطره شده است. این معبد در سال 1975 به موزه تبدیل شد و در سال 1998 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

غذا و نوشیدنی آذربایجانی ها

غذای مردم این کشور تلفیقی از غذاهای ترکی و مواد آسیایی است. در چایخانه های این کشور مردها دور هم جمع می شوند و علاوه بر نوشیدن چای سیاه، تخته نرد بازی می کنند.

از مشهورترین غذاهای آذربایجان باید به موارد زیر اشاره کرد:

لایولیا کباب (گوشت چرخ کرده طعم دار شده با ادویه در سیخ همچون کباب کوبیده)

راهنمای سفر به جمهوری آذربایجان

دوگراما (نوعی سوپ با سیب زمینی، خیار، پیاز و شیر )

پیتی (سوپ با نخود و گوشت گوسفند)

قطاب (پنکیک با اسفناج و دیگر سبزیجات )

دلمه بادمجان
برچسبها : مجله برترین ها
                                          تا سفر دیگر همنوردم منتطزرم  باش اگر طالب .......


تاريخ : یکشنبه دوم شهریور 1393 | 11:36 | نویسنده : سلیمانپور

نگاهی معنی دار به روزهایی که  این پا ها  توان رفتن به تمامی کوه های سر به فلک کشیده

 را  داشته و اما  امروز مسیری را که از قره قوم به طرف قله گوی زنگی میشوو را در روز جمعه

سی  و یکم مرداد ماه جهت صعود برنامه ریزی شده بود . پا ها یم توان رفتن به قله را نداشت 

 و گاه گاهی در بلندای سنگها دنبا ل قله میگشتم؟ چون در چند روز  آتی یک عمل گوش

پیش رو  داشتم که منو در گیر خود کرده  بود نه به خاطر عمل بلکه به خا طر هزینه های آن،

چون هر چند که بیمه هستم  آقایان اطبا ء برای  خودشان مبلغی را در حد ..... تومان

   بعنوان ... می خواهند. که این مبالغ  با در آمد یک معلم تناقض دارد

 افسوس و صد افسوس چرا این گونه شده زمانه ما !!!!!

این شعر شاید شعر تلخ آخرین باشد

بگذار این هـم سهم یار نازنیـــن باشد

ای یار شاید صبــــح فردا پـای یک دیوار

افتاده نعش سرخ من روی زمین باشد

بگذار پس دست تهی از حاصلم امشب

در بـــاغ لیمــو و ترنجت میوه چین باشد

تو آفریدی شعرهایم را به یک لبخند

این آفرینش لایـــق صد آفــرین باشد

من در دهان زخــــم هایــــم عشق ورزیدم

ترکیب زخم و عشق – آری – بهترین باشد

آزاده تر از ســرو بــودم در مسیـر بـــاد

شاید لج این بادها هم از همین باشد

حالا نشسته روبرویـــــم جوخــــه ی آتش

شاید خدا می خواست پایانم چنین باشد!

*********************

 یک تیم چهار نفری به سر پرستی پرویز امید فر روز یکشنبه  دوم شهریور ماه عازم کشور

ترکیه جهت صعود  به کوه   آغری داغ ترکیه خواهند شد

*******************

تیم کوهنوردی کار گران مرند در هفته آتی  جهت صعود به شاه داغ جمهوری آذربایجان

در حال آماده شدن می باشند

 به امید دیدار دوباره

 

 


 تاريخ : جمعه بیست و چهارم مرداد 1393 | 23:30 | نویسنده : سلیمانپور
صبح جمعه ساعت ۳۰/۵ به طرف قله فلک میشوو حرکت کردیم  و هر بار که میخواهیم بر یکی

از قله های سلسله جبال میشوو صعود کنیم مثل اینکه برای اولین بار به این قلل صعود میکنیم

چون واقعا" هر بار برای ما تازگی داره ،مخصوصا" طلوع خورشید  در هنگام صعود که جلوه

خاصی به این احساسمان میده ، باور ندارید ، حداقل یکبار دوستم این  لذت را هم  امتحان

کن بعد .... قضاوت با خودت !!!!

طلوع آفتاب درست در ساعت ۴۷/۶ صبح  به وقت مرند

در نهایت خورشید خودش را برای کوهنودان نشون داد

صعود در اول صبح بعداز طلوع خورشید در ارتفاع ۲۰۰۰ متری

مسیر صعود به قله۲۹۰۰متری فلک میشوو

قله ۲۹۰۰ متری فلک میشوو مرندتاريخ : چهارشنبه بیست و دوم مرداد 1393 | 0:4 | نویسنده : سلیمانپور

   

گفتگوی دو پرنده در مورد مجسمه کوهنوردی مرند

        

 اولی :دوست خوبم خبرداری که مجسمه کوه نوردی مرند  را برداشته اند

دومی: بله، میدونم ... ولی نمیدونم چرا  

   

 اولی :شاید برای  بعضی ها چندش آور بوده

دومی :آخه معنی نداره   عزیزم  در اکثر شهرهای کشورمان  تندیسهای کوهنوردی

در ورودی شهر ها نصب شده چون سمبل ورزش کوه نوردی همان شهر است

اولی :به هر حال شاید طرح خوبی دارند. عجله نکن چون فعلا" تندیس

در حال صعود از پارک یوموری تپه به قله است تا برسد به قله یک

مجسمه ی اتریشی  جای اونو گرفته !!!!!!!!

تصویر از سایت رقص برف

 

      تاريخ : دوشنبه بیستم مرداد 1393 | 19:11 | نویسنده : سلیمانپور
بنابه گزارش روابط عمومی هیئت کوه نوردی و صعود های  ورزشی شهرستان مرند

تیم های کوه نوردی شهرمان با توجه به برنامه ریزی های لازم  و شروع صعودهای رسمی خود

با اجرای سه برنامه صعود بر سه قله  که شامل قله ی آغری داغ کشور ترکیه و قله علم  کوه و 

قله ی ساوالان بطور همزمان در تاریخ ۸/۵/۹۳  روز چهارشنبه  با یاری خدای منان صعود کردند

اسامی کوه مردان و کوه زنانی که به قله های اشاره شده صعود نمودند بشرح ذیل است

۱- تیم صعود کنندگان  بر قله آغری داغ کشور ترکیه :

از چپ به راست 

آقایان ، رضا طا لبیان ، خانم احمدی ، عباداله طالبیان، موسی اسکندری

پناه گاه سرچال - حامد رزاقی

پناهگاه سرچال

مسیر سرچال به علم چال از پناه گاه - حامد رزاقي Hamed Razaghi

مسیر سر چال به علم چال

۲- تیم صعود کنندگان بر قله علم کوه :  آقایان:

  اسماعیل علی پور، محمد امین علی پور ، سید اسماعیل یونس زاده ، رامین یونس زاده

علیرضا  فرجپور ، رسا الیاسی ،  هادی علیزاده ، حمید ناصحی ، مهدی علیزاده

بانوان : خانم حمیده جدیدی ، آیسان علی پور

سرپرست  تیم : محمد رضا فرج پور

 

ساوالان

۳- تیم صعود کنندگان برقله ساوالان  آقایان:

محمد حضرتی ، ابراهیم خلیل رضایی ، علی ایمان جانی

در آخر هیئت کوه نوردی بر تمامی کوه نوردان عزیز آرزوی موفقیت و سلامتی از خدای منان

خواهان است .

***********************

بنابه گزارش روابط عمومی هیئت کوه نوردی و صعود های ورزشی مرند

گروه کوهنوردی صنعت مرند در مورخه ۱۷/۵/۹۳  روز جمعه قله ساوالان را فتح کردند